Perceel 6291m²
Gebouw in 2 fasen te bouwen.
Vloeroppervlakte: 2760m² (1e fase); 3180m² (2e fase);
Gebouwvolume: 11 000m³ (1e fase); 13 150m³ (2e fase)
Bouwlagen: 3 (1e fase); 6 (2e fase)

ebo 1 ebo 2 ebo 3 ebo 4 ebo 5 ebo 6 ebo 7 ebo 8 ebo 9 ebo 10